Screen Shot 2014-08-02 at 11.13.29

Services:
Creative Direction // Art Direction // Visual Design // Fashion Styling and Consultancy
Fashion Promotion and Communication

Photography // Wedding photos // Lifestyle photos // Fashion photos // Corporate photos

References

No Cigar Magazine
Sicky Magazine
Inspire Magazine
Superior Magazine
Contributor Magazine
New Style Russia Magazine
Papercut Magazine
Some Magazine
The Book Magazine
Poppy Milk Magazine
RUD Magazin
Pravda Magazin
Designum Magazin
Comer Magazine
Worbz.com

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Creative studio yo s.r.o., IČO: 47868627, so sídlom: Nobelova 16, 831 02 Bratislava ako prevádzkovateľ internetovej stránky http://www.yocreativestudio.com/ vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo
Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa voči dotknutej osobe ako odberateľovi a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov
Právny základ spracúvania: kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci  rokovania o uzatvorení zmluvy
Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie
Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@martinkopec.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:
– poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
– poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
– vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

Prehlásenie o cookies
Zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nám ukladá povinnosť Vás informovať o druhu a povahe využitia cookies:

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Stránky http://www.yocreativestudio.com/ ukladajú vo vašom počítači cookies (ako 99% iných stránok). Cookies používame zásadne na zlepšenie používania stránky a uloženia vašich nastavení. Cookies zásadne nepoužívame na získavanie žiadneho druhu dát o užívateľovi alebo cielenie reklamy.

Ak s použitím cookies nesúhlasíte, prosím zablokujte ich ukladanie na úrovni webového prehliadača.